llicències // Federa't

Sol.licitut de llicència
Tipus llicència


Nacionalitat
 
 
CATSALUT (Nº de la tergeta sanitària) 
 
 
 
0 €

forma de pagament

 L'informem de l'existència d'un fitxer del que la Federació catalana de Pàdel (FCP) és responsable i en el que es guarden les dades personals que vostè ens proporcioni, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la seva relació amb la FCP així com d'informació sobre els seus serveis i activitats. Igualment, l'informem que algunes de les seves dades personals poden incorporar-se a les classificacions dels torneigs organitzats per la FCP en els que vostè participi i ser incloses en la pàgina web de la FCP. L'informem sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancelació mitjançant comunicació adreçada a: Via Augusta, 13-15 Despatx 108 - 08006 BCN. o Adreça electrònica - padel@fcpadel.cat


 

INFORMACIÓ A CUMPLIMENTAR SOBRE DRETS D’IMATGE

Per què la Federació Catalana de Pàdel et demana poder recaptar teva imatge?

La Federació Catalana de Pàdel (FCP) disposa d’espais de comunicació -principalment pàgina web www.fcpadel.cat i les seves xarxes socials- per a poder informar i fer difusió de les diferents activitats federatives així com els torneigs que es van organitzant al llarg de la temporada.

Per a poder dur a terme aquestes accions de promoció i difusió la FCP et demana autorització  per a poder recaptar la teva imatge mitjançant la presa de fotografies i/o l’enregistrament de partits disputats.

En quin moment s’enregistra la teva imatge?

Aquestes imatges només son enregistrades durant els partits corresponents a les fases finals de les diferents competicions que s’organitzen per part de la FCP. Així doncs, la FCP no fa una recaptació sistemàtica d’imatges de tots els participants, sinó només d’aquells que arriben a les eliminatòries decisives, així com del que participen en les finals corresponents.

Quin ús fem de la teva imatge?

En cas que la teva imatge sigui enregistrada serà usada única i exclusivament per a la finalitat de promoció i difusió abans esmentada, podent ser compartida amb els patrocinadors o organitzadors externs d’aquestes competicions també solament amb la mateixa finalitat, sempre respectant la intimitat i la privacitat dels participants.

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que s’estableix a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) l’informem que totes les dades proporcionades per a l’obtenció o renovació de la llicència federativa es tractaran sota la responsabilitat de la Federació Catalana de Pàdel (FCP) amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació de la persona federada amb la FCP, així com facilitar informació sobre els seus serveis i activitats.

 

- Responsable: Federació Catalana de Pàdel (FCP), Via Augusta, 13-15 Despatx 108 - 08006 Barcelona, padel@fcpadel.cat.

Finalitat: gestionar la llicència federativa, incorporar les dades del federat a les classificacions dels torneigs organitzats per la FCP en els que sigui partícip e incloure-les en la pàgina web i altres mitjans de la FCP.

Legitimació: interès públic, execució d’un contracte de llicència federativa, interès legítim i consentiment de la persona federada.

Persones destinatàries: totes aquelles que hagin de ser-ho com a conseqüència del correcte desenvolupament de l’activitat federativa de la FCP.

Termini de conservació: durant el temps imprescindible en funció de la finalitat per a la que són facilitades, sens perjudici del drets que puguin correspondre als interessats.

Drets: pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, i revocació de consentiment, mitjançant comunicació adreçada a: FCP, Via Augusta, 13-15 Despatx 108 - 08006 Barcelona, o adreça electrònica - padel@fcpadel.cat. També té el dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control de protecció de dades.

Informació addicional: per qualsevol qüestió sobre el tractament de les dadespoden contactar el delegat de protecció de dades de la FCP a dpd@fcpadel.cat.